Tuesday, March 2, 2010

MINORITY PRESIDENT, IWASAN

May idudulot na panganib ang sigla ng demokrasya sa bansa sa pagkakaroon natin ng maraming kandidato sa panguluhan at ang posibilidad ng matinding pagkakahati-hati na hahantong sa pagkakahalal ng isang minority president.

Hindi malayo ang kaganapang ito sapagkat ang mga kandidatong humaharap sa bayan ay pawang may kanya-kanyang katangian na pinaniniwalaan ng marami nilang tagapagtaguyod, tagahanga at naniniwala sa kanilang mga simulain. Magre-resulta ito sa pagkakahait-hati ng boto ng sambayanang Pilipino patungo sa pagkakawatak-watak.

Para sa isang bansa na walang kandidatong natatalo sapagkat pawang ang idinadahilan ay nadaya ay mabubuo dito ang kulturang pang-talangka na babatak pababa sa sino mang maluluklok dahilang kung may pagkakaisang magaganap may ay ito’y sa hanay ng mga talunan na ang mithiin ay ang makapaghiganti.

Dalawang EDSA na ang naganap sa ating bansa na ayon sa kasalukuyang administrasyon ay niyakap ng mundo ang EDSA 1986 at EDSA 2001 na tinangkilik ng daigdig, subalit may naiibang opinion sa nabigong EDSA III dahil aniya’y kinondena ito ng mga banyaga at ang susunod pang EDSA revolt ay wala nang kapatawaran.

Subalit hindi ganito ang ating nakikita sa pagbabanggaan ng mga pwersa pulitikal ng bansa sapagkat nandoon pa rin ang posibilidad na ang mahahalal ay makakakuha lamang ng 30% bilang ng mga botante na lubhang mababa kumpara sa 70% ng magiging talunan.

Hindi na tayo uusad kapag ito ang naging sitwasyon sapagkat mananatili ang amba ng EDSA na paiinitin ng mga pasistang interes na walang malasakit sa kapakanan ng bayan. Ang kailangan nating mga Pinoy ay ang ganap na pagkakaisa upang maiwasan ang ano mang kaguluhan.

Sikapin nawa natin pagkaraang manalangin na magkaroon at ituon ang konsentrasyon sa tatlong sa palagay nating lahat ay bumubuo ng mga pinakamahuhusay sa kumpol ng mga karapatdapat. Sa kanilang tatlo tayong lahat pumili ng sa palagay natin ay magiging makatwirang pinuno sapagkat ito lang ang paraan upang maiiwasan ang panganib sa pagkakahalal sa isang pangulo na hindi sinasang-ayunan ng mayoryang Pilipino. (NANI CORTEZ)

1 comment:

Leslie Lu said...

I know this is not much related to "EDSA", MINORITY PRESIDENT. this comment refers to a Councilor who do nothing but immorality. Why would people vote this immoral Councilor. Even in PCL, he won just bec. he used his money. He buy votes. He dont do anything good to served the San Pablenos. He dont establish either accomplish any programs or even jobs fair. thus, he still in his power. itS so sad that people are fooled by this City Councilor who did a lot of immorality and destroy a home. Do alot of Corruption. gosh, he must be put in vain. PEOPLE SHOULD BE MUCH WISER IN VOTING THIS KIND OF PUBLIC SERVANT.